Nieuws: Bestuur en commissies

Zaterdag 4 Mei Nationale Dodenherdenking
wo 1 mei

Vanwege de Nationale Dodenherdenking Zaterdag 4 Mei zal de kantine om 18.00 sluiten

Terugblik JAL 2023
di 14 nov 2023

Vrijdag 27 oktober jl. zat Erwin van der Mark alweer zijn tweede JAL voor en gaf na zijn opening het woord aan Ingrid Kortekaas voor een toelichting op het jaarverslag.

Jaarverslag
Een symbolische afsluiting van het jaar, maar ook een startpunt voor een nieuwe periode die voor ons ligt. Een periode met uitdagingen, zoals vergrijzing, individualisering en nieuwe vormen van sportaanbod. Uitdagingen voor ons als bestuur en voor ons als vereniging.

We zijn niet de enige organisatie die ermee te maken heeft, maar de taken bij ons als bestuur en team van vrijwilligers, stapelen zich op. Als taken zich opstapelen, neemt de effectiviteit af en loopt onze ambitie vast.

Professionalisering van (management)taken
Gegeven de toenemende druk die wij voelen en zien, plus de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers, lijkt de inzet van (meer) gekwalificeerde beroepskrachten in of voor onze vereniging een logische strategie. We zoeken immers extra handen en hebben hersens nodig. Tot op heden hebben we hier nog niet op ingezet. Is dit de oplossing? In ieder geval moeten we aansluiting blijven zoeken met de jonge (en oude) generatie voetballers en hun ouders, vrijwilligers en sponsoren. Het is zaak om onze vereniging toekomstbestendig te maken met ideeën die daarop aansluiten.

Financieel jaarverslag 2022-2023 S.V. Honselersdijk
Afgelopen jaar stond in het teken van een grote ommezwaai in de financiële boekhouding van onze club. We stapten over twee nieuwe automatisering systemen: Blue 10 en Exact Online. Beide pakketten zijn door de tijdelijke penningmeester Marcel Bruggeling geïmplementeerd en doorgevoerd. Deze systemen leveren ons als bestuur tijdswinst op en ook meer inzicht in het financiële reilen en zeilen van de club.

Marcel Bruggeling vult de rol van penningmeester ad interim in door de huidige vacature voor deze bestuursfunctie. Hij liet weten dat we als vereniging financieel stabiel zijn.

Na een kort verslag vanuit de Raad van Advies en Toezicht door Rick Post werd er door alle aanwezige leden decharge verleend.

Contributies 2024-2025
Erwin licht toe dat het ook voor de club financieel roerige tijden zijn, gezien de inflatie en bijvoorbeeld stijgende kosten voor gas en energie. Om hierop voorbereid te zijn en we ook de komende jaren een sluitende begroting kunnen presenteren, stelde het bestuur voor om voor seizoen 2024 – 2025 een contributiestijging van 8% door te voeren. Deze stijging is gelijk aan de stijging van de laatste jaren. De aanwezige leden stemden in met deze verhoging.

Voorstel aanpassing statuten S.V. Honselersdijk
In overleg met de notaris zijn we na overleg met de RvAT en Koos Ophorst gekomen tot een concept voorstel statuten. Belangrijkste wijziging t.o.v. de huidige statuten is dat deze bovenal gemoderniseerd zijn. Daarnaast is het aantal bestuursleden teruggebracht van 11 naar 5. Bestuursleden zijn bestuurslid zonder opzegtermijn en worden voor onbepaalde tijd aangesteld. En ereleden en leden van verdienste krijgen stemrecht. Conform statuten bracht het bestuur de nieuwe statuten in op de JAL ter goedkeuring van de leden. Na inhoudelijke discussie over een aantal artikelen, gingen de aanwezige leden akkoord met de nieuwe statuten.

Samenstelling bestuur en verkiezing bestuursleden
Erwin lichtte toe dat het bestuur te maken heeft met 3 vacatures: Sponsoring, PR & evenementen en Facilitaire zaken. Daarnaast vervult Marcel Bruggeling ad interim de vacature van Penningmeester.

Penningmeester
Als er geen nieuwe penningmeester uit de vereniging opstaat, moet het bestuur deze functie tegen een vergoeding uitbesteden aan een buitenstaander of bedrijf. Het bestuur vroeg de aanwezige leden hiervoor toestemming. Na 2 stemrondes gaan de leden akkoord met het betalen van een vergoeding aan een bedrijf/persoon voor de invulling van het penningmeesterschap. Op de vraag op welke termijn dit akkoord bij de leden toetsen, is na stemming om de 3 jaar besloten.

Facilitaire zaken
Op voordracht van het bestuur stemden aanwezige leden in met de benoeming van Emiel van der Voort voor deze bestuursfunctie.

Vertrekkende bestuursleden
Tijdens de JAL is stilgestaan bij vertrekkende bestuursleden
- Ricardo van der Zeijden – bedankt voor 5 jaar invulling van de bestuursfunctie PR & evenementen, waarvan we allemaal de drukbezochte SuperSaterdays kennen en het succesvolle en traditionele Kerstrad!
- Pieter van Berkel – bedankt voor 7 jaar streng maar rechtvaardig penningmeesterschap!
- Paul Groenewegen – bedankt voor 17 jaar bestuurslid met veel verschillende taken waarvan Sponsoring de laatste was. Applaus voor zijn inzet voor zo’n lange termijn!
- Ab van Dijk konden we afgelopen voorjaar gelukkig uitgebreid bedanken en mochten hem erelid maken.

Huldigen jubilarissen & benoeming lid van verdienste
Traditiegetrouw zet het bestuur de jubilarissen in de JAL in het zonnetje.
Rico Kok, Hans Post en Michael Post - 25 jaar
Leen van Egmond en Ard Koole - 40 jaar
Jan ter Laak en Ronald Zuijderwijk - 50 jaar.

Op voordracht van het bestuur stemden alle aanwezigen in met de benoeming van Paul Groenewegen als lid van verdienste, als dank en waardering van zijn uitgebreide inzet op bestuursniveau.

Hierna bedankte Erwin iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sloot om 22.00 uur de JAL.

Paul Groenewegen lid van verdienste
ma 6 nov 2023

Tijdens de JAL van 27 oktober 2023 zijn er een aantal jubilarissen en bestuursleden in het zonnetje gezet.
Helaas kon Paul Groenewegen niet aanwezig zijn op de JAL. Maar aangezien de leden Paul tot lid van verdienste van onze club hebben benoemd heeft het bestuur besloten om even bij Paul thuis langs te gaan.
Hans Post en Erwin van der Mark zijn dus afgelopen week bij Paul op de koffie geweest en hebben hem de bloemen en het bij het lid van verdienste behorende speldje overhandigd.
In het kort de staat van dienst van Paul:
-Sinds 2003 als vrijwilliger betrokken bij S.V. Honselersdijk
-Sinds 2006 lid van het bestuur (hiermee één van de langst zittende bestuursleden)
-Mede organisator van de wedstrijd tegen Sparta
-Mede organisator van de wedstrijd tegen Feyenoord
-Mede organisator van de wedstrijd tegen ADO Den Haag
-Deelgenomen aan de jubileumcommissie voor het 50jarig bestaan van de club
-In 2021-2022 in korte tijd een compleet nieuwe kledinglijn verzorgd.
En nog veel meer zaken, teveel om op te noemen.

Wij wensen Paul heel veel succes met zijn herstel, en hopen hem snel weer op de club tegen te komen.

Namens het bestuur van S.V. Honselersdijk
Erwin van der Mark
Voorzitter

Afscheid en jubilarissen tijdens de JAL 2023
do 2 nov 2023

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL) van de S.V. Honselersdijk vond plaats op 27 oktober 2023. Voorzitter Erwin van der Mark loodste alle te bespreken punten door de vergadering voordat het bestuur afscheid nam van drie bestuursleden: Pieter van Berkel penningmeester vanaf 2015, Ricardo van der Zijden, bestuurslid PR en Paul Groenewegen bestuurslid kantinezaken, sponsoring en nog vele ander activiteiten vanaf 2006. Paul was helaas door persoonlijke omstandigheden afwezig. Na het bedanken voor de inzet, samenwerking en het vrijwilligerswerk van de vertrekkende bestuursleden, benoemde de ledenvergadering Paul Groenewegen tot lid van verdienste.

Jubilarissen zijn er bij het ouder wordende S.V. Honselersdijk als vanzelfsprekend ieder jaar. De volgende leden werden in het zonnetje gezet voor het behalen van het aantal jaren lidmaatschap bij de S.V. Honselersdijk:
Hans Post, Rico Kok en Michael Post (laatste twee niet op de foto) 25 jaar lid
Leen van Egmond en Ard Koole 40 jaar lid
Jan ter Laak en Ronald Zuijderwijk 50 jaar lid

Aanpassing agenda Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2023
vr 20 okt 2023

Beste leden van S.V. Honselersdijk.

Aanstaande vrijdag 27 oktober 20:00 uur vindt de Jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats.
Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van een aanpassing in de agenda van de komende Jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
Het bestuur brengt een agenda punt in betreffende het aanpassen van de Statuten van S.V. Honselersdijk.
Deze aangepaste statuten zijn voor leden van S.V. Honselersdijk op te vragen via een e-mail bij de voorzitter voorzitter@svhonselersdijk.nl

Agenda
1. Opening
2. Berichten van verhindering
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen agenda
5. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 04-11-2022
6. Jaarverslag S.V. Honselersdijk 2022-2023
7. Financieel jaarverslag 2022-2023 & vaststellen begroting 2023-2024
8. Verslaglegging Raad van Advies en Toezicht naar de rekening en verantwoording
• Door Arno Koppenol (Raad van Advies en Toezicht)
9. Voorstel decharge verlening
10. Contributies 2024-2025
11. Voorstel aanpassing statuten S.V. Honselersdijk
12. Samenstelling bestuur, verkiezing nieuwe bestuursleden en afscheid oude bestuursleden
13. Ter kennisname commissies en subcommissies
14. Huldigingen jubilarissen & benoeming lid van verdienste
15. Rondvraag
16. Sluiting

Jaarverslag 2022-2023
Het Jaarverslag seizoen 2022-2023 (incl. financieel jaarverslag en begroting) is op aanvraag beschikbaar vanaf donderdag 19 oktober, door een e-mail te sturen naar Emiel van der Voort (directie@svhonselersdijk.nl).

Vragen voor de JAL
Zoals gebruikelijk is het mogelijk om vragen te stellen aan het bestuur, echter willen we jullie dit jaar vragen om dit voorafgaand aan de JAL te doen. Mail je vraag vooraf naar Ingrid Kortekaas (secretaris@svhonselersdijk.nl).

Toegang en besluitvorming volgens statuten
Alle leden hebben toegang tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Leden tot 16 jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens 1 stem uit, uit te brengen door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Leden van 16 en 17 jaar telkens 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder telkens 3 stemmen. Ereleden en leden van verdienste, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te brengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal voor niet meer dan 2 personen, stemmen kan uitbrengen.

Met vriendelijke groet,

Erwin van der Mark
Voorzitter S.V. Honselersdijk

Bestuursleden gezocht!
vr 29 sep 2023

Beste leden van S.V. Honselersdijk
Op vrijdag 27 oktober staat de jaarlijkse Ledenvergadering (JAL-2023) weer op de agenda.
Zoals elk jaar zijn alle leden van onze club hiervoor uitgenodigd, de officiële uitnodiging met agenda volgt binnenkort via de e-mail en op de website.
Maar wij willen als bestuur nu al jullie aandacht voor het volgende.
Ook het afgelopen jaar is er weer een bestuurslid gestopt met zijn taken als bestuurslid. Het gevolg is dat het bestuur nu nog maar uit 5 bestuursleden bestaat. En dat is voor onze vereniging best een beetje weinig. We zien de laatste maanden dan ook dat er zaken niet juist of helemaal niet meer gedaan worden. Dit is niet wat wij als bestuur voor ogen hebben, maar een gevolg van het lage aantal bestuursleden.
Wij willen iedereen dan ook oproepen om te bekijken of hij of zij toch geen mogelijkheid ziet om het bestuur aan te vullen op zijn eigen vakgebied.
We hebben een vacature openstaan voor de volgende posten:
• Penningmeester
• PR en Evenementen
• Sponsoring
3 Vacatures die elk op hun eigen gebeid heel belangrijk zijn voor onze verenging.
Dus vraag bij één van de bestuursleden wat elke functie zoal inhoud, dan kunnen zij dat aan je uitleggen, en kunnen we bekijken of een bestuurstaak iets voor jouw is. En misschien kunnen we jouw op de komende JAL voorstellen aan de leden en kan je helpen om onze geweldige vereniging verder te ontwikkelen.

Met sportieve groeten
Erwin van der Mark
Voorzitter S.V. Honselersdijk

Oudere berichten Bestuur en commissies

Nieuwe Directeur Bedrijfsvoering vanaf 1 juni a.s. di 9 mei 2023

Het overlijden van Ab van Dijk zorgt bij ons allen voor een groot gemis. Niet alleen als persoon, maar ook als Directeur Bedrijfsvoering van onze club. Het is fijn dat Ab de afgelopen periode zelf het...

Vacature: Bestuurslid PR & Evenementen vr 7 apr 2023

Enkele weken geleden heeft Ricardo van der Zijden aangegeven dat hij zijn functie als Bestuurslid PR & Evenementen per direct over wil dragen aan een nieuw bestuurslid. Vandaar dat we momenteel op zoe...

Aad van Renesse stopt na 15 jaar bardienst op de zaterdagavond: zo 29 jan 2023

Gisterenavond was het voor Aad van Renesse de laatste bardienst op de zaterdagavond nadat hij dat de afgelopen 15 jaar wekelijks alleen voor zijn rekening heeft genomen. Aad wil na 15 jaar zijn eigen ...

Jubilarissen in het zonnetje tijdens de JAL van 2022 ma 14 nov 2022

Afgelopen vrijdag 4 november was in de kantine onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De eerste JAL met Erwin als voorzitter. Achteraf zeggen, dat liep lekker vlot! Deze avond was er uiteraard aan...

Komende vrijdag: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ma 31 okt 2022

Komende vrijdagavond vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van S.V. Honselersdijk plaats in de kantine van Sportpark de Strijphorst. Om 20:00 uur gaat de avond van start volgens onderstaande a...

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 4 november vr 21 okt 2022

Het bestuur van S.V. Honselersdijk nodigt alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 4 november 2022 om 20:00 uur in de kantine van onze sportaccommodatie, Strijphorst...

Vacatures in het bestuur: draag jij een steentje bij aan S.V. Honselersdijk? ma 17 okt 2022

Onze club draait op een geweldige groep vrijwilligers. De jarenlange inzet van onze vrijwilligers heeft ons gebracht tot waar we momenteel staan als financieel gezonde, sportief ambitieuze en gezellig...

Bericht van de voorzitter zo 5 jun 2022

Goedemiddag Honselersdijkers,Langs deze weg wil ik iedereen feliciteren met het behalen van de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse van ons 1e elftal.Een hele mooie prestatie welke is bereik...

Update coronaregels woensdag 26 januari 2022 do 27 jan 2022

Update coronaregels woensdag 26 januari 2022Iedereen mag weer overdag en 's avonds binnen (Sosefhal) en buiten sporten, zonder tijdslimiet.De volgende regels gelden: Er mogen weer competitiewedstrijd...

Coronaregels vanaf donderdag 18 november 2021 do 18 nov 2021

Als gevolg van aangepaste regels zijn we helaas genoodzaakt om de regels voor toegang op ons sportpark aan te passen. Tot zaterdag 4 december hebben wij de volgende coronaregels opgesteld.• Het sportp...

Afscheidfeest Erik en woord van dank van Erik zo 7 nov 2021

Op de JAL droeg Erik het voorzitterschap officieel over aan Erwin van der Mark. Afgelopen vrijdag was het tijd voor een welverdiend afscheidsfeestje! Erik stond volop in de schijnwerpers. Mooie anekdo...

Uitnodiging afscheid Erik Sosef: Adios El Presidente ma 1 nov 2021

Sinds afgelopen vrijdag is Erik Sosef voorzitter af. Na 10 hele mooie jaren droeg Erik tijdens de JAL het voorzitterschap over aan collega bestuurslid Erwin van der Mark. Natuurlijk laten we dit momen...

Erwin van der Mark nieuwe voorzitter van S.V. Honselersdijk zo 31 okt 2021

Afgelopen vrijdag is tijdens de JAL Erwin van der Mark onder luid applaus door de leden gekozen tot nieuwe voorzitter van onze club. Hij ontving symbolisch de voorzittershamer van aftredend voorzitter...

Erwin van der Mark kandidaat voorzitter S.V. Honselersdijk zo 22 aug 2021

Het bestuur van S.V. Honselersdijk is verheugd om mee te kunnen delen dat Erwin van der Mark zich beschikbaar wil stellen als kandidaat voorzitter van de vereniging.Op dit moment is Erwin van der Mark...

Update coronahuisregels vr 14 aug 2020

Op het sportpark mogen maximaal 250 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn per sportveld. Dit is exclusief bestuursleden, spelers, begeleiding en vrijwilligers die ingeroosterd staan. • Bestuursleden, t...

Van de Voorzitter di 11 aug 2020

Wat hebben we lang uitgekeken naar het moment dat we kunnen starten met het nieuwe voetbalseizoen. De nieuwe teams, de nieuwe poule indelingen. Het wordt voor iedereen een spannend seizoen! (zeker met...

S.V. Honselersdijk en Westland Stars starten samenwerking zo 19 jul 2020

S.V. Honselersdijk en Westland Stars starten samenwerkingS.V. Honselersdijk en Westland Stars gaan een samenwerking aan. Vanaf september zullen de leden van Westland Stars ook op de Strijphorst te vin...

Nieuwe secretaris: Ingrid Kortekaas ma 16 dec 2019

Sinds de afgelopen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur een nieuwe secretaris. Ingrid Kortekaas heeft de bestuursfunctie van Rick Post overgenomen. Voor velen is Ingrid al een bekend...

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zo 6 okt 2019

Het bestuur van Sport Vereniging Honselersdijk nodigt u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdagavond 25 oktober 2019 om 20:00 uur in de kantine van onze spo...

Herinnering: word jij het nieuwe bestuurslid kantinezaken? di 30 jul 2019

Enkele maanden geleden maakte Kim van Zanten bekend dat ze haar functie als Bestuurslid Kantinezaken met ingang van komend seizoen over wil dragen aan een nieuw bestuurslid. Helaas hebben we tot op he...

Supportersbus naar Sliedrecht is VOL vr 31 mei 2019

Supportersbus naar SliedrechtDe volgende 50 personen hebben zich aangemeld voor de supportersbus voor a.s. zaterdag naar Sliedrecht.Mees Tanke, Bram Stikkelman, Max van der Kraan, Milan Vijftigschild,...

Word jij het nieuwe Bestuurslid Kantinezaken? di 21 mei 2019

Enkele maanden geleden maakte Kim van Zanten bekend dat ze haar functie als Bestuurslid Kantinezaken met ingang van volgend seizoen over wil dragen aan een nieuw bestuurslid. Vandaar dat we momenteel ...

Verhoging kantineprijzen per 1 januari 2019 do 3 jan 2019

Beste bezoekers van S.V. Honselersdijk, Allereest langs deze weg een heel mooi, sportief en bovenal gezond 2019 toegewenst!Een jaar waarin het een en ander gaat veranderen op het gebied van de fiscale...

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vr 26 okt 2018

Laatste update; Door een BTW wijziging in 2019 zal de toekomst van stichting de 3Essen uitvoerig worden behandeld bij het bespreken van de stichtingsbegroting. Het agendapunt Vaststellen begroting 201...

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering do 11 okt 2018

Het bestuur van Sport Vereniging Honselersdijk nodigt u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdagavond 26 oktober 2018 om 20:00 uur in de kantine van onze spo...

Nieuw bestuurslid Coördinatoren & Jeugdactiviteiten: Trudie van Giesen di 4 sep 2018

Sinds het begin van dit seizoen zijn er enkele mutaties geweest in de samenstelling van het bestuur. Onder meer door het vertrek van Hugo van Velden als Bestuurslid Evenementen en het wegvallen van he...

Officiële uitslag van de loterij zo 2 sep 2018

De trekking van de grote loterij heeft plaats gevonden op zaterdag 1 september 2018 om 17.15 uur o.l.v. notaris Frans Remmerswaal en namens de loterijcommissie van S.V. Honselersdijk Ab van Dijk. De o...

Wijzigingen in de Technische Commissie wo 29 aug 2018

De afgelopen maanden zijn er een aantal posities binnen de Technische Commissie (TC) gewijzigd. Zoals eerder gemeld is Jasper Steringa het komende seizoen geen Technisch Coördinator meer, maar richt h...

Oproep aan alle ondernemers en fans met een oranjehart za 28 jul 2018

Beste liefhebbers van onze club,Zoals jullie weten zit ons club in de welbekende "flow". Voor het eerst in onze geschiedenis gaan we eerste klasse voetballen met ons vlaggenschip. Mede het resultaat v...

Tijdlijn voorbereidingen voor het volgende seizoen za 26 mei 2018

De voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn alweer in volle gang. De KNVB heeft een tijdlijn beschikbaar gesteld met belangrijke datums en mijlpalen. Datums vanaf wanneer zaken mogelijk zijn (zo...

Nieuwe computers voor de commissiekamer za 28 apr 2018

Onze systeeembeheerder Tom Snelders heeft vier nieuwe PC's geregeld voor de commissiekamer. Vanmorgen zijn de "ouwe beessies" in de commissiekamer vervangen door de vier nieuwe exemplaren en is alle b...

S.V. Honselersdijk stopt met selectie zaalvoetbal di 17 apr 2018

Het bestuur van S.V. Honselersdijk heeft besloten om vanaf komend seizoen géén heren selectievoetbal meer aan te bieden in de zaal. Dit betekent dat de vereniging zich terugtrekt uit de 1e divisie. De...

Vacature: Bestuurslid Evenementen di 3 apr 2018

Door het stoppen van Hugo van Velden is er een vacature ontstaan voor de functie Bestuurslid Evenementen. Wordt jij het nieuwe Bestuurslid Evenementen? Lees hieronder meer over de functie in het bestu...

Hugo van Velden legt bestuurstaken neer do 29 mrt 2018

Afgelopen weekend heeft Hugo van Velden het bestuur van S.V. Honselersdijk laten weten dat hij zijn functie als Bestuurslid Evenementen voortijdig neer zal leggen. Hugo is al vele jaren actief binnen ...

Beperkte beschikbaarheid kleedkamers trainingen week 19-23 februari za 17 feb 2018

Zoals eerder gemeld verloopt de renovatie zeer voorspoedig. We liggen flink voor op schema. Een en ander betekent dat gedurende een aantal weken op maandag t/m vrijdag, te beginnen week 8 (19-23 febru...

Mini-F doeltjes: wie heeft ze gebruikt en wie heeft nu de sleutel? za 17 feb 2018

Op woensdag 7 februari heeft de mini-F deze doeltjes voor het laatst kunnen gebruiken. Op zaterdag 10 februari speelden ze uit, en tot hun verbazing lagen op woensdag 14 februari de doeltjes erbij zoa...

Nieuwjaarsspeech Erik Sosef zo 14 jan 2018

Ik wil iedereen, namens het bestuur, van harte welkom heten op deze nieuwjaarsreceptie van S.V. Honselersdijk. Ik ben blij dat de G-afdeling er weer bij is en in het bijzonder Piet Boon onze hoofdtrai...

15 november Inventarisatie-avond keeperstraining zo 12 nov 2017

Binnen onze jeugdafdeling hebben we diverse jeugdkeepers die ook de nodige aandacht en specifieke keeperstraining dienen te krijgen. Nu zijn er al wel een aantal keeperstrainers actief, maar wellicht ...

Verslag Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ma 30 okt 2017

Afgelopen vrijdag 27 oktober vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL) van 2017 plaats. Traditiegetrouw werd de vergadering geopend door voorzitter Erik Sosef. Er werd allereerst een minuut s...

Scheids- en grensrechtertraining groot succes ma 30 okt 2017

Fluiten, vlaggen... veel ouders vinden het spannend om dit te doen. Ik weet nog goed dat ik de eerste keer moest fluiten bij de F-jes zo’n 5 jaar geleden. Of ik wilde fluiten. Natuurlijk doe ik dat. E...

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering & agenda vr 27 okt 2017

Het bestuur van Sport Vereniging Honselersdijk nodigt u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdagavond 27 oktober 2017 om 20:00 uur in de kantine van onze spo...

Terugblik; Thema-avond met John Blankenstein Foundation di 24 okt 2017

Gisterenavond organiseerde de John Blankenstein Foundation een thema-avond in onze kantine over respect en acceptatie. Helaas was de opkomst een beetje teleurstellend, maar voor de 15-20 clubmensen di...

Let op: Afgelastingen za 21 okt 2017

Er is vandaag een aantal afgelastingen. Let dus goed op voor je naar een uitwedstrijd afreist en bekijk eerst het Wedstrijdprogramma, of de pagina met Afgelastingen.

Zorg uiterlijk 31 oktober voor een goede pasfoto za 21 okt 2017

Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de wedstrijdzaken-app of voetbal.nl-app. Daarna kan het pas weer na het einde van voetbalsei...

Advertentie

Sosef & v/d Knaap