Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
zondag 6 oktober 2019

Het bestuur van Sport Vereniging Honselersdijk nodigt u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdagavond 25 oktober 2019 om 20:00 uur in de kantine van onze sportaccommodatie, Strijphorst 2 te Honselersdijk

Toegang en besluitvorming volgens statuten
Alle leden hebben toegang tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Leden tot 16 jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens 1 stem uit, uit te brengen door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Leden van 16 en 17 jaar telkens 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder telkens 3 stemmen. Ereleden en leden van verdienste, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal voor niet meer dan 2 personen stemmen kan uitbrengen.

Agenda
• Opening (20.00 uur)
• Berichten van verhindering
• Ingekomen stukken
• Vaststellen agenda
• Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 26-10-2018
• Jaarverslag secretaris
• Financieel jaarverslag penningmeester
• Contributie; Differentiatie selectievoetbal / recreatief voetbal & verhoging buiten normale indexering.
• Verslaglegging Raad van Advies en Toezicht naar de rekening en verantwoording
• Voorstel decharge verlening
• Vaststellen begroting 2019-2020
• Contributies 2020 – 2021
• Samenstelling bestuur en verkiezing bestuursleden
• Benoeming commissies
• Huldigingen
• Rondvraag
• Sluiting

Advertentie

Van der Meer verzekeringen