Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
vrijdag 26 oktober 2018

Laatste update; Door een BTW wijziging in 2019 zal de toekomst van stichting de 3Essen uitvoerig worden behandeld bij het bespreken van de stichtingsbegroting. Het agendapunt Vaststellen begroting 2017 – 2018 zal om die reden worden uitgebreid met een subagendapunt; Wijzigingen BTW regels per 1-1-2019

Het bestuur van Sport Vereniging Honselersdijk nodigt u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdagavond 26 oktober 2018 om 20:00 uur in de kantine van onze sportaccommodatie, Strijphorst 2 te Honselersdijk

Toegang en besluitvorming volgens statuten
Alle leden hebben toegang tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Leden tot 16 jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens 1 stem uit, uit te brengen door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Leden van 16 en 17 jaar telkens 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder telkens 3 stemmen. Ereleden en leden van verdienste, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal voor niet meer dan 2 personen stemmen kan uitbrengen.

Agenda
• Opening (20.00 uur)
• Berichten van verhindering
• Ingekomen stukken
• Vaststellen agenda
• Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 27-10-2017
• Jaarverslag secretaris
• Financieel jaarverslag penningmeester
• Terugblik renovatie
• Toekomstvisie kantine
• Beleid lage senioren
• Verslaglegging Raad van Advies en Toezicht naar de rekening en verantwoording
• Voorstel decharge verlening
• Vaststellen begroting 2017 – 2018
• Contributies 2018 – 2019
• Samenstelling bestuur en verkiezing bestuursleden
• Benoeming commissies
• Huldigingen
• Rondvraag
• Sluiting

Advertentie

IPS