Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering & agenda
vrijdag 27 oktober 2017

Het bestuur van Sport Vereniging Honselersdijk nodigt u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdagavond 27 oktober 2017 om 20:00 uur in de kantine van onze sportaccommodatie, Strijphorst 2 te Honselersdijk

Toegang en besluitvorming volgens statuten
Alle leden hebben toegang tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Leden tot 16 jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens 1 stem uit, uit te brengen door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Leden van 16 en 17 jaar telkens 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder telkens 3 stemmen. Ereleden en leden van verdienste, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal voor niet meer dan 2 personen stemmen kan uitbrengen.

Agenda
1. Opening (20.00 uur)
2. Berichten van verhindering
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen agenda
5. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 28-10-2016 & Notulen van de Bijzonder Algemene Ledenvergadering van 19-12-2016
6. Jaarverslag secretaris
7. Financieel jaarverslag penningmeester
8. Renovatie Kleedkamers
9. Verslaglegging Raad van Advies en Toezicht naar de rekening en verantwoording
10. Voorstel decharge verlening
11. Vaststellen begroting 2017 – 2018
12. Contributies 2018 – 2019
13. Samenstelling bestuur en verkiezing bestuursleden
14. Benoeming commissies
15. Huldigingen
16. Rondvraag
17. Sluiting

Advertentie

Condubouw