Uitnodiging voor Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (29 oktober)
vrijdag 15 oktober 2021

Het bestuur van S.V. Honselersdijk nodigt alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 29 oktober 2021 om 20:00 uur in de kantine van onze sportaccommodatie, Strijphorst 2 te Honselersdijk.

Agenda
1. Opening
2. Berichten van verhindering
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen agenda
5. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
6. Jaarverslag S.V. Honselersdijk
7. Financieel jaarverslag 2020-2021 & vaststellen begroting 2021-2022
8. Verslaglegging Raad van Advies en Toezicht naar de rekening en verantwoording
Door Arno Koppenol (Raad van Advies en Toezicht)
9. - Voorstel decharge verlening
11. Contributies 2022-2023
12. Presentatie nieuwe kledinglijn
Door Paul Groenewegen (bestuurslid sponsoring) & Robin van Dijk
13. Voorstel statutenwijziging
14. Samenstelling bestuur en verkiezing bestuursleden
15. Ter kennisname commissies en subcommissies
16. Huldigingen jubilarissen & benoeming lid van verdienste
17. Rondvraag
18. Sluiting

Toelichting agenda
- Punt 13: Het bestuur brengt het voorstel in stemming om het aantal bestuursleden te wijzigen van 11 naar 9 en vraagt de leden hiermee akkoord.
- Punt 14: Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de benoeming van:
Erwin van der Mark (Voorzitter)
Marcel Bruggeling (TC senioren en bovenbouw)
Ab van Dijk (Kantinezaken)

Jaarverslag 2020-2021
Het Jaarverslag seizoen 2020-2021 (incl. financieel jaarverslag en begroting) is op aanvraag beschikbaar, door een e-mail te sturen naar Ab van Dijk (directie@svhonselersdijk.nl).

Vragen voor de JAL
Zoals gebruikelijk is het mogelijk om vragen te stellen aan het bestuur, echter willen we jullie dit jaar vragen om dit voorafgaand aan de JAL te doen. Mail je vraag vooraf naar Ingrid Kortekaas (secretaris@svhonselersdijk.nl).

Toegang en besluitvorming volgens statuten
Alle leden hebben toegang tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Leden tot 16 jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens 1 stem uit, uit te brengen door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Leden van 16 en 17 jaar telkens 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder telkens 3 stemmen. Ereleden en leden van verdienste, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te brengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal voor niet meer dan 2 personen, stemmen kan uitbrengen.

Bestuur samenstelling
1. Erik Sosef -Voorzitter (Kandidaat voorzitter – Erwin van der Mark – benoemen JAL ‘21)
2. Ingrid Kortekaas - Secretaris (1 jaar resterend)
3. Pieter van Berkel - Penningmeester (1 jaar verlengd - Nieuwe functionaris kiezen JAL ‘22)
4. Erwin van der Mark - TC-bovenbouw & G voetbal & Algemene voetbalzaken (2 jaar resterend - Erwin is kandidaat voorzitter. Bij akkoord leden, kandidaat TC-bovenbouw – Marcel Bruggeling – benoemen JAL ‘21)
5. Trudie van Giesen - TC Onderbouw & Coördinatoren (1 jaar resterend)
6. Hans Post - Beheer velden en gebouwen (3 jaar resterend - Hans heeft aangegeven zijn termijn te verlengen)
7. Paul Groenewegen - Sponsoring (1 jaar resterend)
8. Ricardo van der Zijden - PR & Seniorenevenementen & Jeugdactiviteiten (3 jaar resterend - Ricardo heeft aangegeven zijn termijn te verlengen)
9. Vacant - Kantinezaken (Kandidaat kantinezaken – Ab van Dijk – benoemen JAL ‘21)

Advertentie

Condubouw