Groen licht verhuizing voetbalclub
maandag 19 april 2004

De Westlandsche Courant verhaalt over de bijzondere algemene ledenvergadering, waarin de leden akkoord gingen met een mogelijke verhuizing. Het huidige complex is in de nabije toekomst niet meer toereikend voor de snel groeiende voetbalvereniging. De persverklaring van de voorzitter luidt als volgt 'De drie verantwoordelijke wethouders van de gemeente Westland hebben de zaak mede op grond van het aangeleverde materiaal opnieuw bekeken. Dat heeft ertoe geleid, dat ik hedenmorgen om 09:00 uur telefonisch op de hoogte ben gesteld van het standpunt van deze verantwoordelijke wethouders, en dat luidt: Het college is ervan overtuigd geraakt dat dit plan niet alleen voor de sportvereniging, maar met name ook voor andere belangrijke doelen tal van mogelijkheden biedt. Derhalve staan zij positief tegenover de realisatie van dit plan en willen gaarne dit plan verder uitwerken en ter hand nemen. Mochten er tijdens de uitwerking van dit traject problemen voordoen, die een uitvoering echt onmogelijk maken dan wordt, zij het één jaar later, alsnog de kunstgras variant uitgevoerd.' De zgn. kunstgrasvariant werd gepresenteerd door de commissie uitbreiding sportpark en betreft realisatie op het huidige sportpark. Bij een verhuizing krijgt de S.V. Honselersdijk de beschikking over twee grasvelden, één WeTra-veld en twee en een half kunstgrasveld. Het plan voorziet ook in woningbouw. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Advertentie

jem-id