Sociaal kantinebeleid

26.1 Begripsbepalingen alcohol

 • Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
 • Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

26.2 Sociale Hygiëne betekent:

 • omgangsvormen waarbij rekening wordt gehouden met elkaars waarden, normen en rollen;
 • kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen;
 • kennis van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving;
 • kennis van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken;
 • kennis van bedrijfsformules en doelgroepen;
 • kennis van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

26.3 Leidinggevenden

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.

26.4 Barvrijwilliger

Een barvrijwilliger is een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol mag worden verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in dit bestuursreglement.

26.5 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
 • verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden;
 • verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden;
 • leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen;
 • de verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt;
 • geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen;
 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

26.6 horecavergunning:

 • Het bestuursreglement dat deel uitmaakt van dit huishoudelijk reglement, moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het reglement aan de Drank- en Horecawet.
 • Wijzigingsvoorstellen m.b.t. het reglement worden getoetst door de gemeente.

26.7 Aanwezigheid:

 • Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd een beheerder, een leidinggevende of een barvrijwilliger aanwezig die in het bezit is van of de verklaring Sociale Hygiëne of een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

26.8 Huis- en gedragsregels:

 • het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging;
 • het is wel toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras, maar wel binnen het sportpark;
 • er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders tijdens de uitoefening van hun functie en aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers naar en van de wedstrijden;
 • leidinggevenden en barvrijwilligers gebruiken geen alcohol gedurende hun bardienst;
 • prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn niet toegestaan;
 • vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot;
 • personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

26.9 Openingstijden en schenktijden:

 • de openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: van ma. t/m vrij. van 18.00 tot 01.00 uur en in het weekend van 7.30 tot 01.00 uur.
 • conform de drank- en horecavergunning mag alcohol worden geschonken: van ma t/m. vrij van 18.00 tot 01.00 uur en in het weekend van 12.00 tot 01.00 uur.
 • als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

26.10 Rooktijden

 • Het geheld gebouw van S.V. Honselersdijk is volledig rookvrij.
 • Het rookbeleid van S.V. Honselersdijk staat nader uitgewerkt in protocol 27.13 als bijlage bij deze verenigingswijzer.

26.11 Kwalificatienormen voor barvrijwilligers Barvrijwilligers:

 • zijn tenminste 18 jaar oud;
 • hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd.
 • Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een deskundige.

26.12 Voorlichting:

 • schenktijden, leeftijdsgrenzen, huis- en gedragsregels en paracommercie bepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen;
 • het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik;
 • het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

26.13 Handhaving, klachtenprocedure en sancties:

 • conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet is het bestuur van de vereniging belast met de algemene leiding over de sportkantine;
 • vanwege het bestuur kan de algemene leiding worden gedelegeerd aan bevoegde leidinggevenden;
 • gegronde klachten over de toepassing van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging;
 • bij melding van een overtreding van dit reglement vindt er vanwege het bestuur hoor en wederhoor plaats;
 • ingeval van een vastgestelde klachten gaat het bestuur over tot het nemen van sancties volgens de statuten of huishoudelijk reglement.

26.14 Toegelaten horeca-activiteiten:

 • de sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden;
 • voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld;
 • Er wordt door de sportvereniging geen reclame gemaakt voor niet binnen de doelstelling vallende horeca-activiteiten.

26.15 Handhaving, klachtenprocedure en sancties:

 • gegronde klachten over de toepassing van het reglement dienen door rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het bestuur en de overkoepelende sportbond.
 • de overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.
 • blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor genoemde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC*NSF.

Advertentie

Sosef & v/d Knaap